บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

                 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) "บริษํท" ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ ภายใต้ชื่อ YUASA เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ

    นอกจากนี้บริษัทฯยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองอันได้แก่ "THUNDERLITE" และ "YUCON" โดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิบัตร (Royalty Fee) ให้แก่บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ซึ่งจะคิดเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด
 
                  ในการจัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market) ผ่านบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจาก GYIN ในการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้า "YUASA" ในตลาดที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยปกติแล้ว GYIN จะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษัทอีกทางหนึ่ง โดยสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัทหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย บริษัทสามารถจำหน่ายแบตเตอรี่ "YUASA" ภายในอาณาเขตที่กำหนด และจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ได้อย่างอิสระ
 
                     สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  โทรศัพท์   0-2769-7300 แฟกซ์ 0-2769-7349 เบอร์สายด่วน 0-2702-0108 เว็บไซด์ www.yuasathai.com