บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ 1 ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น (สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A) [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
แบบฟอร์มลงทะเบียน [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ]
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
การขอรับรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
แผนที่ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
ประวัติกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง [ คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
นิยามกรรมการอิสระ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 19/2556 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 18/2555 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 1/2555 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 17/2554 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 16/2553 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 15/2552 [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. แบบ ข "ระบุวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560"
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล] [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล] [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล] [คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล]