ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
หัวข้อ 1 ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น (สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)
หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A)
แบบฟอร์มลงทะเบียน
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม
แผนที่ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ประวัติกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง
นิยามกรรมการอิสระ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 19/2556
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 18/2555
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 1/2555
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 17/2554
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 16/2553
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 15/2552
หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข ระบุวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา