ห้องข่าว
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1/2562 (F45-3)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562
เผยแพร่รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์
วันที่ 20 มีนาคม 2562
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซด์
วันที่ 1 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดวาระและวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562และการจ่ายเงินปันผล
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา