บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)เลี้ยงอาหารคนพิการ ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์


เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 บริษัทของเราได้จัดกิจกรรม CSR โดยการไปเลี้ยงอาหารคนพิการ ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีพนักงานแต่ละฝ่ายงานได้สละเวลาเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณผู้จัดการทุกท่าน ที่ได้อนุญาตให้พนักงานเข้าร่วมในครั้งนี้ ถึงแม้งานจะมากมายอยู่แล้ว แต่ท่านก็ได้บริหารจัดการพนักงาน ของท่านได้อย่างลงตัว (มืออาชีพอย่างแท้จริง)

จังหวัด :