โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น)สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด43,789,45040.69
2. บริษัท นครหลวงกลการ เซอร์วิส จำกัด20,584,37019.13
3. บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด12,977,90012.06
4. บริษัท ฟูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด6,971,6006.48
5. บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จำกัด5,865,1005.45
6. กลุ่มมนูธรรม3,304,2003.07
  1) นายพรจักร มนูธรรม1,000,0000.93
  2) นาง พักตร์รำไพ วัฒนกูล1,341,2001.25
  3) น.ส.จันทร์ฉาย มนูธรรม934,5000.87
  4) น.ส.ชไมพร มนูธรรม32,9000.03
7. นายฉัตรชัย ศรีวัฒนาวิบูลย์1,147,1001.07
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด661,0000.61
9. นายโทนี่ เชาไฮ เชน300,0000.28
10. Mr. Yutaka  Ueda290,0000.27
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย95,895,12089.10
ผู้ถือหุ้นรายย่อย11,729,88010.90
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด107,625,000100.00
ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ * ครอบครัวมนูญธรรม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท นครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด, บริษัท ฟูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด และบริษัท เซนทรัล เอเจนซิ จำกัด
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา