ข่าวสารและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรรี่ ประเทศไทย (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เลี้ยงอาหารคนพิการ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 บริษัทของเราได้จัดกิจกรรม CSR โดยการไปเลี้ยงอาหารคนพิการที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์   ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีซึ่งมีพนักงานแต่ละฝ่ายงานได้สละเวลาเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณผู้จัดการทุกท่าน ที่ได้อนุญาตให้พนักงานเข้าร่วมในครั้งนี้ ถึงแม้งานจะมากมายอยู่แล้ว แต่ท่านก็ได้บริหารจัดการพนักงานของท่านได้อย่างลงตัว (มืออาชีพอย่างแท้จริง) 
ย้อนกลับ
แผนผัง