บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Interested candidate, please send your resume in Thai or English (Word format only) along with your photo and expected salary to us by

E-mail: recruitment@yuasathai.com
              prachak@yuasathai.com


Operation and Human Resources Department , Khun Prachak or Khun Santi
1. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

   

  คุณสมบัติ :

  - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - สามารถ พูด อ่านเ ขียน ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

  - มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ เกี่ยวกับด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย10 ปี ขึ้นไป

2. ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade 1 ตำแหน่ง

   

  คุณสมบัติ :

  - เพศหญิง

  - วุฒิปริญญาตรีสาขาทีเกี่ยวข้อง

  - สามารถ พูด อ่านเ ขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

  - มีประสบการณ์ ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม(Modern trade)

  - มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ มีพาหนะรถยนต์เป็นของตนเอง

3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง

   

  คุณสมบัติ :

  - เพศหญิง

  - วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการตลาดหรือสาขาทีเกี่ยวข้อง

  - มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด 10 ปีขึ้นไป

  - สื่อสารพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

  - มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้สถานประกอบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีพาหนะเป็นของตนเอง