บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติย่อของคุณเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ในรูปแบบของ WORD เท่านั้น) พร้อมด้วยรูปของคุณและเงินเดือนที่ต้องการมาให้เรา

E-mail: recruitment@yuasathai.com
              santi@yuasathai.com


ฝ่ายปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์,
คุณ ธีรวุฒิ อ่อนแก้ว เบอร์.02-769-7318 หรือ คุณ ปัญญา พุทธ เบอร์.02-769-7381 หรือ คุณสันติ ประจักษ์วงศ์ เบอร์.02-769-7347