เป้าหมายขององค์กร
“เพื่อบริหารต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ และเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง” 
วิสัยทัศน์
“เราจะเป็นผู้นำการผลิตแบตเตอรี่ในด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลก” 
พันธกิจ
“ให้สามารถเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้ ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและปรัชญาใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาระบบการบริหาร การผลิต และบุคลากร เพื่อให้บริษัทก้าวไปอย่างมั่นคง น่าเชื่อถือ และบรรลุเป้าหมาย” 
นโยบายทั่วไป
เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำการผลิตแบตเตอรี่ในด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลก บริษัทมีนโยบายทั่วไปดังนี้
สร้างและร่วมคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าและการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อให้ได้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพระดับโลก ในต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ด้วยการลดต้นทุนการผลิตให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนการทำงานล่วงเวลาให้มีเท่าที่จำเป็น รวมทั้งค้นคิดวิธีการลดต้นทุนผ่านการ Redesign ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบน้อยลง และการลดอัตราของเสีย
สำหรับกระบวนการผลิต เรามุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้มี คุณภาพและมีประสิทธิภาพอันสูงสุด
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งเพิ่มผลผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ โดยมุ่งเน้นทั้งแบตเตอรี่ชนิดธรรมดา และ Maintenance Free และผลผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ โดยมุ่งเน้นที่แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free เป็นสำคัญ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
สร้างและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในด้านการขาย และการตลาด รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานจากด้านอื่นๆ เพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาว
ให้มีการจัดการตนเองในทุกระดับการบังคับบัญชาโดยการมอบอำนาจทั้งใน การบริหารและการสั่งการตามลำดับขั้นเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ (Managerial all Level by decentralization) ภายใต้การกำกับและการดูแลของฝ่ายบริหารระดับสูงและอยู่ภายใต้นโยบายและระเบียบการปฏิบัติการของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
มีมาตรการด้านการเงินที่เข็มแข็ง ให้บริษัทมีสภาพคล่อง และไม่มีภาระหนี้สิน จนมีความเสี่ยงด้านการเงินเกิดขึ้น
สร้างทีมงาน และการสอนงาน ให้เกิดขึ้นทั้งในระดับฝ่ายงานและระดับองค์กร เพื่อพร้อมสำหรับสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่แทนกัน (Rotation) และเพื่อการแข่งขัน เสรีในอนาคต (Coaching and Team Creation) โดยเน้นสร้างผู้จัดการระดับ ฝ่ายงาน/แผนกงานและหัวหน้าแผนกงานให้มีความรู้และประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตขององค์กร
สร้างความเป็นธรรมและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นเหตุเป็นผลต่อพนักงาน โดยพิจารณาสภาวะโดยรวมของบริษัท และสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจทั่วไป
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมในการทำงาน และจัดการ (Change Management) ให้สอดคล้องกับสภาพการของสังคมและโลกธุรกิจ
สร้างวิธีการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม (Monitoring and Countermeasure) โดยปรับระบบการประเมินผลงานให้ชัดเจน ผลตอบแทนหรือรางวัลตอบแทน เป็นไปตามผลงานและการปฏิบัติงาน ในทางตรงข้าม หากขัดนโยบายบริษัท และทำให้เกิดผลเสียต่อบริษัทก็จะพิจารณาสอบสวนลงโทษตามความรับผิดชอบ
นำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ
การกระจายข้อมูลทางบัญชีที่จำเป็นเพื่อรับรู้สถานการณ์ของบริษัท และคู่แข่ง ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้ร่วมกันพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงในส่วนของแต่ละหน่วยงาน
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา