ความยั่งยืนขององค์กร
ในปัจจุบันภาคธุรกิจ
เริ่มมีความเข้าใจและมีการบริหารจัดการธุรกิจที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความแข็งแกร่งมั่นคง และยั่งยืนของธุรกิจและสังคมโดยส่วนรวมมากขึ้น แต่เรื่องดังกล่าวนี้ยังถือเป็นประเด็นท้าทายขององค์กรจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม(SME) ที่เป็นกำลังสำคัญของระบบการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่เชื่อมโยงตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต การจัดซื้อ การขนส่ง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคปลายทางนั้น ที่อาจยังไม่ได้มีการบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สังคม และจรรยาบรรณธุรกิจ เข้าไปในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
Download PDF
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา