สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2564 นี้นับเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทอีกปีหนึ่ง เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศ ขณะที่รัฐบาลก็ยังคงสามารถควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี และกำลังเริ่มมีการทยอยฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันในหลายประเทศร่วมถึงประเทศไทยด้วย ทั้งนี้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2564 จึงยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงและอาจมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้า ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นการขาย การนำเข้าและออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีความหลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ระมัดระวังในเรื่องการรับชำระหนี้จากลูกค้าด้วย บริษัทยังคงวางแผนการลดต้นทุนในการผลิตในทุกกระบวนการและการบริหารค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการจัดการปรับปรุงโรงงานให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในฐานะผู้นำในด้านการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและบริการ และบริษัทขอสัญญาว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือหุ้น รวมถึงชุมชนรอบข้าง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ 

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพการบริการ และศักยภาพของบริษัทให้แข็งแกร่ง เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ที่หลากหลายและครบวงจร ภายใต้การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

นายอาคิระ คิโยมิซุ
ประธานกรรมการ (รักษาการ)
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา