คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รศ.พิศิษฐ์  วัฒนสมบูรณ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด PDF

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายพรจักร มนูธรรม     
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายอิชิโระ มูราตะ  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล    กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กฏบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด PDF

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายอิชิโระ มูราตะ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นาย โยธิน วิมุกตายน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายอาคิระ คิโยมิซุกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ดาวน์โหลด PDF

คณะกรรมการสรรหา

รศ.พิศิษฐ์  วัฒนสมบูรณ์         ประธานกรรมการสรรหา  
นายอาคิระ คิโยมิซุ                 กรรมการสรรหา
พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม         กรรมการสรรหา
กฏบัตรคณะกรรมการสรรหา
ดาวน์โหลด PDF
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา