ระบบมาตรฐาน
นโยบายคุณภาพ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ในขอบเขตของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอนุกรมมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ  ที่พัฒนาขึ้นเมื่อพ.ศ.2547 เพื่อให้องค์การต่างๆ มีระบบในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ  โดยมีการวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันและลดต้นเหตุทางด้านคุณภาพ ด้วยการมุ่งทำให้เกิดกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆขององค์กร นับตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การออกแบบ การวิจัย และพัฒนาของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหา เพิ่มโอกาสที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเลี่ยงการใช้สารเคมีตามข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้  บริษัทยังได้มีการจัดตั้งส่วนงานการจัดการบริหารคุณภาพ  ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและดำเนินการในด้านนี้โดยเฉพาะ  และได้ประกาศนโยบายคุณภาพเพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบการบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป้าหมายการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน ทางบริษัทยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดเป้าหมายของกลยุทธ์ประจำทุกปี เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมภายให้ข้อกำหนด ISO 14001 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังได้พัฒนาระบบการติดตามในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่เป็นระบบมาตรฐานข้อมูลข้อกำหนด ISO 14001 และกฎหมาย เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบรายการกฏหมายและข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการป้องกันกรณีระเมิดกฎหาย และข้อปฏิบัติ อีกทั้งผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการปฏิบัติตามกฏหมายที่มีอยู่ และที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างทันท่วงที
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
ในการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย ว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดของ บริษัทฯ คือการประกอบกิจการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ทรัพย์สิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบร่วมกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในสถานที่ทำงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสียให้น้อยที่สุด

บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อยู่เสมอ ซึ่งเชื่อว่าการมีวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยเป็นพื้นฐานสำคัญในการบรรลุผลให้เป็นที่น่าพอใจ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รวมถึงให้บริษัทผู้รับเหมาให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย โดยให้บริษัทผู้รับเหมาได้ร่วมกันคิด หาแนวทางการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แข็งแกร่ง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุทุกกรณี
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา