สาส์นจากประธานกรรมการ

ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจองค์กร การดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัท การปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพนักงานให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ขององค์กร เพื่อรองรับการขยายและการเติบโตขององค์กรในอนาคต รวมถึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ความสำเร็จทั้งหมดเหล่านี้ที่ผ่านมานั้นเกิดจากการสนับสนุนจากผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน  ทั้งนี้ผมในนามของกรรมการบริษัท ขอขอบคุณในความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ตลอดจน ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จนถึงทุกวันนี้ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัท

อิชิโระ มูราตะ
ประธานกรรมการ (รักษาการ)
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา